นักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรสำรวจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางกายภาพที่มีอยู่ และที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เป็นผู้วางแผนผัง กำหนดจัดวาง คาดการณ์การใช้งานอย่างเป็นเหตุ-ผล เป็นผู้ที่รู้ซึ้งถึงความสัมพัน์ระหว่างการจัดวางองค์ประกอบทางธรรมชาติและกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม ทั้งรู้ทรงของพื้นที่ ที่ว่าง ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี   
       
Home    l   About Us    l   Service    l   Contact Us

Phuket Garden Shops CO., LTD.
1/53 M.9 T.Chalong A.Muang Phuket 83130 Thailand
Tel:
076 381 717 Phone: 065 356 4235, 095 543 5328  E-mail: phuketgardenshops@hotmail.com
Copyright 2014 All rights reserved. Phuket Garden Shops CO., LTD.
Web Designed by PhuKetIDea.com